Ahmetler, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula ve Malkoçlar Köyleri Kilitli Parke Taş Yapımı
 
 
      İlçemiz Ahmetler, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula ve Malkoçlar Köylerine kilitli parke taş yapımı işi, aşağıda belirtilen ilan metninde yer alan tarih, saat ve yerde açık ihale usulu ile yapılacaktır. İlçe halkımıza ve kamuoyuna ilanen duyrulur.
 
 
 
 

T.C.

KOFÇAZ KAYMAKAMLIĞI

Kofçaz İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği

             

İLAN

 
Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
Sıra No
Sıra No
 
 
İşin Adı ve Yeri
 
Tahmini Bedel
(TL)
(KDV Hariç)
 
 
Geçici Teminat
(TL)
 
İhalenin Tarihi ve Saati
 
Yıliçi / Sari
1
 
Ahmetler, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula ve Malkoçlar Köyleri Kilitli Parke Taş Yapımı
 
 
-
 
 
 
Teklif Bedelinin % 3'  ünden az olmamak üzere
 
22/05/2018
14:00
 
 
Yıl İçi
 
 
 
1.İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Açık İhale Usulü ile Kofçaz Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
2.Bu işe ait İhale dokümanı Kofçaz İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği bürosunda görülebilir. İhale dokümanı bedeli 400,00 TL’dir. İhale dokümanı ihale doküman bedelinin Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Kofçaz Şubesi TR16 0001 0006 7605 7480 2450 02 IBAN numaralı banka hesabına yatırılması suretiyle temin edilebilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
3. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Birlik Müdürü Bilgen KIRTAY ile 0 288 762 20 14 nolu telefonla irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
 
4. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Ahmetler Köyü 162 m3 Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı), 1.620 m2 8 cm. Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döş. Kaplaması Yapılması, 596 m. 50x20x10 cm. Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı Her Renk) - Karaabalar Köyü 203.4 m3 Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı), 1.356 m2 8 cm. Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döş. Kaplaması Yapılması, 592 m. 50x20x10 cm. Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı Her Renk) - Kocatarla Köyü 143 m3 Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı), 1.453 m2 8 cm. Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döş. Kaplaması Yapılması, 407 m. 50x20x10 cm. Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı Her Renk) - Kocayazı Köyü 141.8 m3 Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı), 1.418 m2 8 cm. Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döş. Kaplaması Yapılması, 235 m. 50x20x10 cm. Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı Her Renk) - Kula Köyü 149 m3 Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı), 1.508 m2 8 cm. Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döş. Kaplaması Yapılması, 293 m. 50x20x10 cm. Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı Her Renk) - Malkoçlar Köyü 125 m3 Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı), 1.269 m2 8 cm. Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döş. Kaplaması Yapılması, 300 m. 50x20x10 cm. Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı Her Renk)
 
5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:       
a) İsteklilerin teklif ettiği bedelin en az % 50’si oranında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapmış olduğu parke taş döşeme işine ait tek iş bitirme / iş deneyim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Benzer iş olarak V. GRUP: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) kabul edilecektir.) İsteklinin gerçek kişi olması halinde İş Deneyim ve İş Bitirme Belgeleri gerçek kişiye ait olacaktır. Firma veya müteahhit olması halinde firmaya/müteahhit’e ait olması gerekir.
b)  Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu iş ve benzer işler kabul edilecek ve ihale konusu iş ve benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Mimar ve İnşaat Mühendisliği diplomalarıdır.
c)   Kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
      1. Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
      2. Tüzel kişi olması halinde Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile noter tasdikli imza sirküleri,
e)  Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
f) İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, iş adı belirtilmek suretiyle Kofçaz İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına hitaben alınmış 90 (doksan) takvim günü süreli geçici teminat mektubu veya Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Kofçaz Şubesi TR16 0001 0006 7605 7480 2450 02 IBAN numaralı banka hesabına nakit yatırdıklarına dair tutanak,
g) İdari Şartnamenin 6. maddesinin g. fıkrasının (1), (2), (3), (4), (5)  (6) ve (7) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
j) İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen ihale dışında bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
k) İdari Şartnamenin 8. Maddesinde belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
l)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
m) Gelir ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden önceki bir ay içinde alınmış belgenin aslı,
n) Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belgenin aslı.
 
         6.   İhale için istekliler teklif mektuplarını 22 / 05 / 2018 günü saat 14:00’de kadar Kofçaz İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edeceklerdir.
 
         7.   Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 
         8.  İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir ve ihaleyi kazanan kişi ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
                                              
         9.  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 (dört) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır ve yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günü içinde bitirilecektir.
           
         10.   İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
 
         11.     Posta, telgraf, faks vb. vasıtalarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
12. Bu İhale İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
  
13.    İhale Dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.
 
 
DUYURULUR.